Perspectief op werk in de zorg

Beschrijving / doel

In 2021 is het project Perspectief op Werk ontwikkeld, als reactie op de verwachte gevolgen van de coronacrisis (krimp voor de ene sector, groei voor de andere sector). Doel van de samenwerkingspartners (Transvorm, de sector zorg & welzijn en 04werkt) was om medewerkers uit krimpsectoren naar een baan in de zorg te begeleiden. Het project bestaat uit vier pijlers:

  • Het uitbreiden van oriëntatietrajecten voor zij-instromers,
  • Het organiseren van meer leerondersteuning/praktijkbegeleiding,
  • Bewustwording rondom mogelijkheden voor financiering van praktijkbegeleiding,
  • Het verder implementeren van werken met certificeerbare eenheden.

De POW-aanvraag werd vertaald in concrete acties binnen o.a. de Ik Zorg. Academie en het Ik Zorg. Contactpunt. Aanvullend op de POW-middelen is voor de aanpak van dit project financiering vanuit de middelen MRE toegekend, waardoor het project een verbinding heeft met het regionale project omscholingsaanpak Brainportregio MRE. 

Gerealiseerd

Na inventarisatie van bestaande activiteiten in de regio, is in 2021 een aanzet gemaakt voor een sectorale programmalijn zij-instroom. Deze sectorale programmalijn is vervolgens geïntegreerd met de al bestaande aanpak in de VVT-branche (Lefgozer (m/v)), waarbij de scholing wordt verzorgd door de regionale opleider Summa. Extra activiteiten, gericht op het goed laten landen van (zij-)instromers, zijn opgenomen in het programma van het Ik Zorg. Contactpunt en in de extra begeleidingsactiviteiten. 

Naast het sectorale, verkorte traject voor de functie van verzorgende IG is het verkorte programma voor de functie van persoonlijk begeleider ontwikkeld. Inmiddels zijn er twee groepen gestart. De volgende twee groepen zijn gepland en worden momenteel voorbereid. 

De (knelpunten bij de) inzet van certificeerbare eenheden is onderzocht en de onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd. Inmiddels zien we een toename van het opleiden met behulp van certificeerbare eenheden. 

Er is een design-sessie georganiseerd rondom het thema innoveren in begeleiden. De uitkomsten ervan vertalen we momenteel in een advies voor de HAZ.

Vooruitblik

In 2022 bouwen we de activiteiten verder uit en ontwikkelen we de verkorte opleidingen ook voor de functie van verpleegkundige (niveau 4). 

Na afstemming met de HAZ gaan we aan de slag met het plan van aanpak voor Innoveren in begeleiden. 

Projectgroep 

Voor de start van het project is in een brainstormsessie de inhoud vastgesteld met een afvaardiging van St. Anna Zorggroep, Oktober, Lunet en Vitalis. 

De uitvoering van het project is ingebed in de bestaande structuur van de sectorale RAAT, met extra afstemming tussen de projectleiders en de uitvoerende partijen (Lefgozer, Summa) om de voortgang te bewaken. 

Projectleider

Wendy Duijvesteijn (w.duijvesteijn@transvorm.org)

Meer

Het project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van gemeente Eindhoven vanuit de middelen Perspectief op Werk (PoW) en herstelaanpak Metropool Regio Eindhoven (MRE).