Zichtbaar en herkenbaar

Beschrijving / doel

Kern van dit project is als volgt geformuleerd: ‘Met een duidelijke, gezamenlijke boodschap zichtbaar en herkenbaar zijn als zorgregio. Met aanhaking op regionale kansen en pakkend en enthousiasmerend als sector. Met als doel om de zorgregio neer te zetten als beweeglijk, innovatief, aantrekkelijk voor bestaande werknemers (behoud) en voor toekomstige werknemers (instroom), waarbij rekening wordt gehouden met de diverse doelgroepen op de arbeidsmarkt (schoolverlaters, zij-instroom, doorstroom etc.). 

Aansluitend op de landelijke en Brabantbrede Ik Zorg. campagne willen we komen tot een profileringplan met gezamenlijke communicatiemiddelen (imago, website) en acties. 

Gerealiseerd

Aansluiting als regio bij de vele landelijke en Brabantbrede Ik Zorg. activiteiten, zoals kansenmarkten, workshops en webinars, meet & greets en gezamenlijke werving in de regionale bladen. 

Een voorbeeld specifiek voor de regio is de campagne in Groot Eindhoven.

Vooruitblik

Door langdurige afwezigheid van de projectleider in 2021 (en het besluit in februari 2022 dat deze niet terugkeert), lag het project een tijd stil. 

De uitkomsten van een herijkingsbijeenkomst die plaatsvond op 24 mei 2022 worden uitgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan de HAZ. 

Intussen zitten we zeker niet stil. We zijn volop aan de slag met de andere projecten van de ontwikkellijn Samen Slimmer Aantrekken en bij het Ik Zorg. Contactpunt

Projectgroep 

Wordt vernieuwd op basis van de uitkomsten van de herijking.

Projectleider

Nader te bepalen.