RAAT

Iedere regio van Transvorm heeft een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) opgesteld. In een RAAT staan de ambities om de personele tekorten binnen de sector zorg en welzijn te bestrijden. Dit gebeurt in samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen. Deze ambities zijn uitgewerkt in concrete acties en afspraken die controleerbaar en meetbaar zijn. De afspraken in het RAAT sluiten aan bij de actielijnen uit het actieplan Zonder Zorg 2020 (Transvorm, mei 2017) en de arbeidsmarktagenda 2023.

Transvorm had een coördinerende en ondersteunende functie bij het opstellen van de RAAT’s.  

Aanleiding opstellen RAAT

De vraag naar personeel binnen zorg en welzijn is de afgelopen jaren spectaculair gestegen. Om de (dreigende en actuele) tekorten aan te pakken, introduceerde Transvorm (in mei 2017) het actieprogramma Zonder Zorg 2020. Samenwerken en gezamenlijke (regionale) acties zijn nodig om de problemen écht aan te pakken en resultaten te behalen. Met het actieprogramma Zonder Zorg 2020 zijn de krachten gebundeld. Het actieprogramma kreeg landelijke navolging en heeft een plek gekregen binnen de plannen van het ministerie van VWS. 

Om tot concrete afspraken en acties in Brabant te komen, stelden de zorg- en welzijnsorganisaties samen met de onderwijsinstellingen per regio (West-Brabant, Midden-Brabant, Zuidoost-Brabant en Noordoost-Brabant) een RAAT op.

Vijf actielijnen

De ambities in een RAAT vallen onder vijf actielijnen: 

  1. Verhogen van instroom- en opleidingscapaciteit;
  2. Positief beïnvloeden loopbaankeuze jongeren;
  3. Verhogen van het opleidingsrendement;
  4. Vergroten van de opleidingsmogelijkheden;
  5. Het bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat.

Relatie met SectorplanPlus

Het RAAT vormt de basis voor de aanvragen vanuit zorg- en welzijnsorganisaties binnen het SectorplanPlus (vanaf de 2de tranche). Organisaties moeten het RAAT onderschrijven om in aanmerking te komen voor gelden vanuit SectorplanPlus.

RAAT in uw regio

Per regio is een RAAT opgesteld. Hier vindt u meer informatie over uw regio:

Commissie Werken in de Zorg

De commissie Werken in de Zorg heeft als taak de kwaliteit en voortgang van de regionale actieplannen aanpak tekorten te monitoren en te stimuleren. De commissie gaat elk najaar met een afvaardiging van de bestuurlijke vertegenwoordigers van iedere regio in gesprek over de voortgang in de regio’s bij hun aanpak van de tekorten aan personeel. De commissie adviseert de regio’s vervolgens over mogelijkheden om hun regionale aanpak te verbeteren. Daarnaast rapporteert de commissie aan VWS over het landelijke beeld ten aanzien van de voortgang.

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we graag naar: