RAAT

Sinds 2018 heeft iedere regio van Transvorm een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). In een RAAT staan de ambities om de personele tekorten in de sector zorg en welzijn te bestrijden. Dit gebeurt in samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen. Transvorm heeft een coördinerende en ondersteunende functie bij het opstellen van de RAAT’s.

Aanleiding opstellen RAAT

De vraag naar personeel binnen zorg en welzijn is de afgelopen jaren spectaculair gestegen. Om de (dreigende en actuele) tekorten écht aan te pakken en resultaten te behalen, zijn samenwerking en gezamenlijk (regionale) acties nodig. Transvorm introduceerde in mei 2017 het actieprogramma Zonder Zorg 2020, waarmee de krachten werden gebundeld. Het actieprogramma kreeg landelijke navolging en een plek binnen de plannen van het ministerie van VWS. 

Om tot concrete afspraken en acties in Brabant te komen, stelden de zorg- en welzijnsorganisaties samen met de onderwijsinstellingen per regio (West-Brabant, Midden-Brabant, Zuidoost-Brabant en Noordoost-Brabant) een RAAT op.

Vier focusthema's

De ambities in een RAAT vallen onder vier focusthema’s:

  • Behoud en betrokkenheid van zorgprofessionals 
  • Onderwijsvernieuwing en een leven lang ontwikkelen
  • Sociale en technologische innovatie
  • Anders besturen

Relatie met SectorplanPlus

Het RAAT vormt de basis voor de aanvragen vanuit zorg- en welzijnsorganisaties binnen het SectorplanPlus. Organisaties moeten het RAAT onderschrijven om in aanmerking te komen voor gelden vanuit SectorplanPlus.

RAAT in uw regio

Per regio is een RAAT opgesteld. We kijken vooruit naar vier Brabantbrede focusthema’s in 2021. Daarnaast geeft het informatie over regionale projecten en thema’s. Hier vindt u meer informatie over uw regio: 

Commissie Werken in de Zorg

De commissie Werken in de Zorg heeft in de periode 2018 – 2021, als onderdeel van het actieprogramma Werken in de Zorg, tot taak voorstellen te doen om de (toenemende) personele tekorten in de sector zorg en welzijn terug te dringen. De bewindspersonen van VWS hebben aan de commissie gevraagd om in 2020 het accent te verleggen naar de actuele lessen die de coronacrisis ons leert. 

De commissie stelde zich daarom de kernvraag: welke lessen leert de coronacrisis ons voor de aanpak van het regionale en landelijk arbeidsmarktvraagstuk in zorg en welzijn, die ook ‘na corona’ bijdragen aan blijvende oplossingen voor de personeelstekorten? 

De commissie bracht vier adviezen uit over de thema's: 

Hier vindt u het afrondende advies van de commissie Werken in de Zorg:

Hier vind u de reactie van minister Van Ark op het advies: