Definitie

Strategisch HRM en HRD       

De definities van strategisch HRM en HRD zijn niet in beton gegoten en meerdere definities van de begrippen zijn mogelijk. Wij kozen ervoor om de volgende definities te hanteren: 

Strategisch HRM bestaat uit alle activiteiten van de organisatie gericht op het op elkaar afstemmen van gedrag, kennis en ambities van mensen in en om die organisatie enerzijds en de doelstellingen van die organisatie anderzijds. Dit vanuit de veronderstelling dat mensen het verschil maken tussen een gemiddelde en een succesvolle organisatie. (Pol, E. (2008). Strategisch HRM: Erkennen, begrijpen, doen. Assen: Van Gorcum) 

Strategisch HRD is het realiseren van afstemming en verbinding tussen enerzijds de doelen en strategie van de organisatie en anderzijds de ontwikkeling van medewerkers zodanig dat de ontwikkeling een bijdrage levert aan:

  • Het behalen van de gewenste resultaten;
  • Het continu toewerken naar de toekomstbestendigheid van de organisatie en de medewerkers. (Van Mierlo, 2018)

Strategisch HRM en HRD kunnen niet afzonderlijk van elkaar gezien worden. Om een organisatie optimaal te bezetten met het juiste personeel, en hiermee richting aan de organisatie te geven, zijn kennis, opleidings- en leertrajecten en persoonlijke ontwikkeling van cruciaal belang. Weet wat je in huis hebt en wat je nog aan kennis en talenten nodig hebt om beter te presteren als organisatie.

De praktische uitwerking van SHRM en SHRD noemen wij performance management. Onderdeel van performance management is onder andere de beoordelingscyclus, maar performance management is breder dan dat. Denk bijvoorbeeld aan competentie- of talentmanagement. 

"Performance management is het definiëren van, monitoren en sturen op resultaatafspraken en gedrag op niveau van de medewerkers in lijn met de missie, visie en waarden van de organisatie. Het laat tevens toe om gewenst gedrag, persoonlijke groei en ontwikkeling te kunnen stimuleren en realiseren." (Berenschot)

Meer informatie?

Neem contact op met Sanne Schoolmeesters.