Model Hanneke Moonen

SPP model Hanneke Moonen (Moonen, 2012)

Hanneke Moonen identificeert vijf stappen om tot SPP te komen.

1. Een effectieve voorbereiding

Om SPP doelgericht en op maat te ontwerpen voor een organisatie is een goede voorbereiding noodzakelijk. Belangrijk hierbij is het bijvoorbeeld om heldere verwachtingen te scheppen, de juiste mensen te betrekken en een goed plan van aanpak te ontwikkelen.  Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan inzicht verkrijgen in de doelstellingen en scope van SPP voor de organisatie.

2. Analyse gewenst personeelsbestand

Om inzicht in het gewenste personeelsbestand te krijgen is het van belang de externe  en interne  ontwikkelingen die mogelijk invloed hebben op de organisatie in kaart te brengen, de strategische positionering scherp in kaart te hebben en te vertalen naar het gewenste personeelsbestand. Veranderingen in dienstverleningsactiviteiten, werkprocessen en klantgroepen zijn voorbeelden van relevante interne ontwikkelingen. Bij externe ontwikkelingen kan gedacht worden aan onder meer krapte op de arbeidsmarkt, technologische ontwikkelingen en verhoging van de pensioenleeftijd.

3. Analyse huidig personeelsbestand

Het huidige personeelsbestand wordt geanalyseerd, om inzicht te krijgen in relevante kernmerken als dynamiek (in, door en uitstroom), leeftijdsopbouw en het functioneren en het ontwikkelpotentieel van het personeel in het licht van de toekomst.

4. Analyse verschillen: knelpunten in kaart

De verschillen tussen het huidige en gewenste personeelsbestand worden op verschillende niveaus (individueel, team, divisie, organisatie) in kaart gebracht en er wordt een prioritering aangebracht in de knelpunten.

5. HR-oplossingen en conclusies

HR-oplossingen worden bedacht voor de knelpunten die bij stap 4 zijn vastgesteld. Hierbij kan worden gedacht aan instrumenten op allerlei HRM-vlakken, van werving, selectie en ontwikkeling tot het vergroten van de wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie. Dit vormt de basis voor een strategisch personeelsplan.