Model Gerard Evers

Afb: SPP model Gerard Evers (Evers, Van der Meeren & Gerrichhauzen, 2012)

1. Externe en interne analyse, huidige formatie

Het in kaart brengen van relevante ontwikkelingen voor de organisatie. Hierbij gaat het enerzijds om de organisatiestrategie en interne werkprocessen. Voorbeelden van ontwikkelingen op dit gebied zijn veranderingen in het dienstenpakket en reorganisaties. Anderzijds gaat het om externe ontwikkelingen, zoals de stijgende pensioenleeftijd en de economische crisis.

2. Huidige bezetting en dynamiek

Kenmerken van het huidige personeelsbestand en de personeelsstromen in kaart brengen. Hierbij kan gedacht worden aan de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand en de omvang van het personeelsverloop.  

3. Scenario’s voor de toekomst

Het in kaart brengen van mogelijke ontwikkelingen in de externe omgeving die de organisatie niet zelf in de hand heeft, maar die de organisatie wel kunnen beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan is de economische conjunctuur.

4. Externe arbeidsmarktontwikkelingen

De externe arbeidsmarktontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de organisatie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de algemene mobiliteit van medewerkers en het imago van de organisatie of sector op de arbeidsmarkt.

5. Toekomstig verwachte bezetting

Inschatting van de toekomstige verwachte bezetting, die onder meer afhankelijk is van personeelsstromen.  

6. Toekomstig gewenste formatie

De inschatting wordt onder meer gebaseerd op de verschillende scenario’s die bij bouwsteen 3 zijn ontwikkeld.

7. Confrontatie vraag en aanbod, en vaststellen gaps

Het in kaart brengen van de verschillen tussen de huidige en gewenste formatie.

8. Oplossingsrichtingen, maatregelen en actieplannen

Op basis van de verschillen die bij bouwsteen 7 zijn geïdentificeerd worden (HR-) instrumenten gezocht die deze verschillen kunnen verkleinen. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen van een flexibele schil en functiedifferentiatie.