Financiële ondersteuning

De coronacrisis heeft veel gevolgen voor werkgevers, ook in de sector zorg en welzijn. Bovendien zet de crisis de continuïteit van zorg onder druk. Op deze pagina verzamelen we relevante informatie.

Uiteraard houden we de pagina zo actueel mogelijk. Maar gezien de snelheid van de ontwikkelingen raden we aan om bij het maken van beleid of het uitvoeren van acties altijd de officiële sites te raadplegen en/of professioneel advies in te winnen.

Financiële ondersteuning zorgaanbieders door Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars en zorgkantoren ondersteunen zorgorganisaties en zorgverleners zodat zij continuïteit van (acute) zorg kunnen blijven bieden. Alle informatie daarover vindt u op de site van Zorgverzekeraars Nederland. U vindt hier informatie over de Regeling continuïteitsbijdrage generiek (voor zorgaanbieders met omzet < 10 mln. euro), de Regeling continuïteitsbijdrage specifiek (voor zorgaanbieders met omzet > 10 mln. euro), de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet.

Continuïteit financiering zorgaanbieders Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Het ministerie van VWS en de VNG hebben afspraken over de continuïteit van de financiering van het sociaal domein (de Wmo en de Jeugdwet) uitgewerkt. Een overzicht van alle afspraken vindt u hier.

Corona en pgb: maatregelen en wijzigingen

Om de continuïteit van zorg te garanderen, is de regelgeving voor het persoonsgebonden budget (pgb) tijdelijk verruimd. De verruiming sluit aan op de keuzes die gemaakt zijn voor zorg in natura. Alleen als het echt niet anders kan, mogen budgethouders afwijken van de huidige, wettelijke processen en budgetten. De maatregelen gelden voorlopig van 1 maart tot 1 juli 2020 en gelden voor de budgethouders met een pgb op basis van de Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet en deels voor de Zvw.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de regeling Werktijdverkorting vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. 

Werkgevers konden tot 6 juni een aanvraag doen bij het UWV. Op dit moment is UWV nog in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de tweede aanvraagperiode en de definitieve berekening van de NOW.

 Meer informatie? Lees meer op de website van het UWV.

Let op: de regeling NOW is voor werkgevers in zorg en welzijn niet de meest voor de hand liggende voorziening, mogelijk kan deze wel aanvullend worden ingezet.

Rekenhulp omzetverlies

Met deze rekenhulp kunnen werkgevers het percentage omzetverlies over een periode van 3 maanden berekenen. Dit percentage is noodzakelijk bij de aanvraag van een tegemoetkoming NOW.

Vrijstelling btw voor uitleen zorgpersoneel en medische hulpgoederen en –apparatuur

Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet heeft een aantal aanvullende fiscale maatregelen genomen. Voor de zorgsector is van belang dat de uitleen van zorgpersoneel buiten de heffing van btw blijven. Over de gratis verstrekking van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen hoeft geen btw betaald te worden. Daarnaast heeft deze verstrekking geen gevolgen voor de aftrek van de inkoop btw van deze verstrekker.

Overige mogelijkheden


Extra subsidie via Sectorplan Plus

Het SectorplanPlus biedt mogelijkheden om de inwerk- en scholingskosten van tijdelijk zorgpersoneel tijdens de coronacrisis te vergoeden.

 PWC: Covid-19 helpdesk voor zelfstandigen, ondernemers en organisaties

Informatie Nederlandse Zorgautoriteit (NZA)

De NZA geeft informatie over specifieke vragen en regelingen in verband met corona. Bijvoorbeeld over de vergoedingen van maatregelen als het geïsoleerd verplegen, extra persoonlijke beschermingsmiddelen, extra zorgcapaciteit en dergelijke.