Financiële ondersteuning

De coronacrisis heeft veel gevolgen voor werkgevers, ook in de sector zorg en welzijn. Bovendien zet de crisis de continuïteit van zorg onder druk. Op deze pagina verzamelen we relevante informatie.

Uiteraard houden we de pagina zo actueel mogelijk. Maar gezien de snelheid van de ontwikkelingen raden we aan om bij het maken van beleid of het uitvoeren van acties altijd de officiële sites te raadplegen en/of professioneel advies in te winnen.

Financiële ondersteuning zorgaanbieders door Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars lieten 5 april 2020 weten gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders in mei, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar, financieel te gaan ondersteunen met een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Op 1 mei presenteerden de zorgverzekeraars de uitwerking. Vanaf 15 mei wordt deze gefaseerd opengesteld voor verschillende groepen zorgaanbieders.

De continuïteitsbijdrage compenseert het overgrote deel van omzetdaling door de coronacrisis. Zorgaanbieders kunnen daardoor hun doorlopende kosten betalen, zij hoeven de bijdrage niet terug te betalen. Deze regeling is bedoeld voor zorgaanbieders met een jaarlijkse omzet lager dan tien miljoen euro.

Eerder troffen de zorgverzekeraars al regelingen voor huisartsen en de zorgkantoren voor aanbieders in de langdurige zorg. Uitgezonderd van de vandaag aangekondigde regeling zijn ook: zorgorganisaties met een omzet groter dan tien miljoen euro, zoals de algemene ziekenhuizen en de umc’s, categorale instellingen, instellingen die lid zijn van Revalidatie Nederland en een aantal andere grote instellingen, bijvoorbeeld in de ggz en wijkverpleging. De zorgverzekeraars treffen voor deze zorgaanbieders een aparte regeling, die op 1 juli gereed is en met terugwerkende kracht ingaat per 1 maart.

 

Continuïteit financiering zorgaanbieders Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Het standpunt van de VNG is zorgaanbieders die te maken krijgen met omzetdaling onverminderd te financieren en niet door te verwijzen naar de NOW. Het ministerie van VWS en de VNG hebben op 16 april afspraken uitgewerkt over de continuïteit van de financiering van het sociaal domein (de Wmo en de Jeugdwet). Hiermee krijgen gemeenten meer duidelijkheid op welke wijze de financiering van aanbieders van zorg op peil kan worden gehouden.

Corona en pgb: maatregelen en wijzigingen

Om de continuïteit van zorg te garanderen, is de regelgeving voor het persoonsgebonden budget (pgb) tijdelijk verruimd. De verruiming sluit aan op de keuzes die gemaakt zijn voor zorg in natura. Alleen als het echt niet anders kan, mogen budgethouders afwijken van de huidige, wettelijke processen en budgetten. De maatregelen gelden voorlopig van 1 maart tot 1 juni 2020 en gelden voor de budgethouders met een pgb op basis van de Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet en deels voor de Zvw.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de regeling Werktijdverkorting vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen sinds maandag 6 april 2020 een aanvraag doen bij het UWV.

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Let op: de regeling NOW is voor werkgevers in zorg en welzijn niet de meest voor de hand liggende voorziening, mogelijk kan deze wel aanvullend worden ingezet.

Rekenhulp omzetverlies

Met deze rekenhulp kunnen werkgevers het percentage omzetverlies over een periode van 3 maanden berekenen. Dit percentage is noodzakelijk bij de aanvraag van een tegemoetkoming NOW.

Vrijstelling btw voor uitleen zorgpersoneel en medische hulpgoederen en –apparatuur

Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet heeft een aantal aanvullende fiscale maatregelen genomen. Voor de zorgsector is van belang dat de uitleen van zorgpersoneel buiten de heffing van btw blijven. Over de gratis verstrekking van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen hoeft geen btw betaald te worden. Daarnaast heeft deze verstrekking geen gevolgen voor de aftrek van de inkoop btw van deze verstrekker.

Overige mogelijkheden

Extra subsidie via Sectorplan Plus

Het SectorplanPlus biedt mogelijkheden om de inwerk- en scholingskosten van tijdelijk zorgpersoneel tijdens de coronacrisis te vergoeden.

Implementatie- en opschalingscoaching als ondersteuning bij corona veranderingen

De coronacrisis zet veel zorgorganisaties aan tot innovatie. De anderhalvemeter-maatschappij maakt duidelijk hoe belangrijk het is om bijvoorbeeld zorg op afstand te kunnen bieden. Voor ondersteuning bij de implementatie van innovaties kunnen zorgorganisaties financiering aanvragen bij Zorg voor innoveren

 

PWC: Covid-19 helpdesk voor zelfstandigen, ondernemers en organisaties