Home » Actueel » Nieuws » Nieuws

ESF-project 'Wendbaar aan het werk' van start

maandag 09 oktober 2017

Op 1 mei 2017 startte het project 'Wendbaar aan het werk'. Gedurende 18 maanden is 500.000 euro beschikbaar om te werken aan wendbare medewerkers en een gezonde organisatiecultuur in Zorg en Welzijn. Met de middelen kunnen organisaties in Zorg en Welzijn profiteren van een traject op maat. Dit traject bestaat uit begeleiding door een extern adviseur, voordelig inzetten van activiteiten en interventies en wetenschappelijk onderzoek binnen de organisatie.

Na brainstormsessies met leden in de zomer van 2016 besloten werkgeversverenigingen Transvorm en WGV Zorg en Welzijn een aanvraag voor te bereiden voor de ESF-regeling duurzame inzetbaarheid voor regio’s en sectoren. Er zijn twee aanvragen ingediend en gehonoreerd. Onder de noemer 'Wendbaar aan het werk' krijgen zestien organisaties per werkgeversvereniging de kans om mee te doen aan het project. De helft van de organisaties focust op goed werknemerschap en de andere helft op goed werkgeverschap. Beide plannen bevatten een onderzoekscomponent en een praktische component.

 

Goed werkgeverschap

In dit deelproject ligt de focus op het versterken van de duurzame inzetbaarheid van werkenden binnen Zorg en Welzijn via goed werkgeverschap. De centrale onderzoeksvraag in dit deelproject is: “Welke typen medewerkers kan een organisatie onderscheiden, welke interventies passen daar het beste bij en wat is het effect op de duurzame inzetbaarheid van deze typen medewerkers?”

De praktische component krijgt vorm via pilots bij individuele instellingen, waarbij aan een gezonde organisatiecultuur wordt gewerkt. Daarin passen visiebijeenkomsten waarbij het thema duurzame inzetbaarheid ‘handen en voeten’ wordt gegeven. Vragen als “Hoe ziet dit er voor onze organisatie uit?” en “Wat betekent dit voor onze leidinggevenden en medewerkers?” staan hier centraal. Voor leidinggevenden is een leiderschapstraject, terwijl via intervisiebijeenkomsten ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Bij organisaties waar gewerkt wordt met zelfsturende teams kan het accent gelegd worden op de coaching vaardigheden van HR-professionals of andere professionals die zo’n team ondersteunen.

 

Goed werknemerschap

In dit plan wordt gekozen voor een bottom-up benadering die het initiatief laat ontstaan vanuit de werknemers. De centrale onderzoeksvraag daarbij is: “Wat is het effect van eigen verantwoordelijkheid en zelfregie op de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de zorg?”

Een behoefteanalyse onder werknemers maakt inzichtelijk welke ideeën zij hebben over het vergroten van hun duurzame inzetbaarheid en welke interventies zij zinvol vinden. Daarnaast zijn workshops zelfleiderschap voor werknemers geregeld. Hiermee verkrijgen en vergroten medewerkers vaardigheden voor zelfleiderschap. De verwachting is dat dit een positieve impact heeft op duurzame inzetbaarheid. Het vitaliteitsgesprek op basis van een online tool kan nieuwe inzichten en mogelijkheden bieden. Daarnaast zijn twee regionale evenementen voorzien. Het programma wordt bepaald op basis van de uitkomsten van de behoefteanalyse. 

 

Meer informatie

Meer informatie over beide deelprojecten vindt u in de productkaarten. Het is mogelijk om het project op maat te maken voor uw organisatie. Hierover kunt u contact opnemen met Michiel van den Heuvel, strategisch adviseur bij Transvorm, telefoonnummer 088 144 4000 of stuur een mail.

De meest actuele informatie over 'Wendbaar aan het werk' vindt u op onze kennissite Duurzame Inzetbaarheid.

 

Informatiebijeenkomst Wendbaar aan het werk 

Op 23 mei 2017 was de informatiebijeenkomst om werkgevers te informeren over het project. De presentaties van deze bijeenkomst en activiteitenoverzichten zijn hier te downloaden.