03 november 2021

Animo voor deelname aan Actieprogramma Behoud Zorgprofessionals neemt toe

Het besef dat het verloop onder zorgprofessionals een urgent thema is waarvoor een gezamenlijke oplossing gevonden moet worden, groeit onder Brabantse zorg- en welzijnsorganisaties en -opleiders. Dat is op te maken uit het stijgend aantal deelnemers aan het Actieprogramma Behoud Zorgprofessionals. Afgelopen tijd sloten drie nieuwe organisaties zich aan bij dit meerjareninitiatief van Transvorm, Avans, IZZ en het Regioteam van het Ministerie van VWS. In totaal 28 organisaties hebben al de handen ineengeslagen.

Urgentie 

Het Actieprogramma Behoud Zorgprofessionals is begin 2021 van start gegaan en komt voort uit verdiepende onderzoeken naar personeelsverloop van Transvorm, Avans en IZZ. Hieruit blijkt dat het verloop onder medewerkers in zorg en welzijn dringend om aandacht vraagt.

“De urgentie heeft alles te maken met oplopende personeelstekorten en het feit dat in Nederland steeds meer mensen zorg nodig hebben als gevolg van de vergrijzing van de samenleving. De afgelopen jaren is er al veel werk van gemaakt om mensen te werven voor de zorg. Tegelijkertijd zien we dat veel medewerkers de zorg ook weer verlaten. Dat doet de instroom bijna teniet”, vertelt Koen de Hond, directeur-bestuurder van Transvorm.

Werk aan de winkel

Het doel van het actieprogramma is het verlagen van niet-wenselijke uitstroom. Hieronder verstaan de initiatiefnemers alle zorgprofessionals die binnen 2 jaar bij hun werkgever vertrekken of medewerkers die voorgoed de zorg verlaten. De Hond: “Dit is onwenselijk omdat zo opgeleide zorgprofessionals verloren gaan aan andere sectoren. Maar ook omdat het leidt tot hoge kosten voor organisatie qua opleiding en inwerken. Veel werkgevers lukt het duidelijk nog niet om (vaak jonge) zorgmedewerkers vast te houden. Op dat punt is er dus werk aan de winkel.”

Zorg en onderwijs slaan handen ineen

Binnen het actieprogramma dragen inmiddels 21 zorgorganisaties en zeven onderwijsinstellingen met in totaal 29 acties bij aan het behoud van zorgprofessionals. Het aantal neemt sinds de start nog steeds toe. Recente nieuwe deelnemers zijn: Regionaal Autisme Centrum, Avoord en Oktober. Zij brengen elk een eigen behoudactie in.

Actieonderzoek

Alle acties van deelnemers aan het actieprogramma worden door Kennisland geëvalueerd en gemonitord. Zij halen met verdiepende interviews ervaringen op bij medewerkers van de deelnemende organisaties. De duiding van de onderzoekscijfers en reflecties samen bespreken de deelnemers gezamenlijk in leerteams. Met de kennis die hieruit komt, verbeteren deelnemers hun actie in de praktijk en leren zij wat wel en niet effectief is in het kader van behoud van zorgprofessionals.

Het actieonderzoek is een effectieve manier om te leren van acties in de praktijk en kennis te delen. De methode actieonderzoek wordt vaak toegepast bij complexe vraagstukken waar geen eenduidige oplossing voor bestaat. Daarom experimenteren de deelnemers van het actieprogramma met innovaties die zij direct toepassen in de praktijk en waarbij zij lessen leren over wat er wel en niet werkt.

De grote kracht van het actieprogramma is onder meer dat zorg en onderwijs gezamenlijk optrekken en zo jonge professionals goed kunnen begeleiden in de eerste jaren van hun loopbaan. Maar ook het samen optrekken tussen de verschillende organisaties en het delen van ervaringen is een pluspunt.

Het komende half jaar

Rond de zomer van 2021 vond een nulmeting bij alle deelnemende organisaties plaats. Zij hebben op dit moment nog geen zicht op het effect van de ingezette acties op behoud. “Elk jaar verzamelen we opnieuw belangrijke cijfers en bevragen we respondenten uit de praktijk over hun ervaringen. Bij de éénmeting, die medio 2022 plaatsvindt, kunnen we de eerste effecten inzichtelijk maken. Door de monitor weten we snel wat werkt en waarom een actie effect heeft. Dankzij samenwerking en uitwisseling kunnen we bovendien de impact van alle acties vergroten”, aldus De Hond.

Deelnemen of meer informatie?

Het is nog mogelijk om mee te doen aan het actieprogramma. Wilt u actief meewerken aan het behoud van zorgprofessionals? En uw behoudactie aanmelden voor het actieprogramma? Neem dan contact op met projectleider Annie Louwers.