Actieprogramma behoud

actieprogramma behoud transvorm

Samen voor behoud van medewerkers in de sector zorg en welzijn

Werken in de zorg geeft voldoening. De belangstelling voor werken in de sector neemt toe, zo blijkt uit de stijging van het aantal aanmeldingen bij zorg- en welzijnsopleidingen in zowel het mbo als hbo en het hoge aantal zij-instromers. Maar als we de personele tekorten in de sector het hoofd willen bieden, moeten we zorgen dat we medewerkers behouden. Dat besef is er. Veel organisaties zetten individueel en gezamenlijk acties uit omtrent het behoud van medewerkers. 

Toch kunnen we in gezamenlijkheid de aanpak voor het behoud van medewerkers versterken. We maken een gezamenlijk actieprogramma op behoud, waarin:

 • Het onderwijs en werkgevers in zorg en welzijn in Noord-Brabant actief samenwerken met als gezamenlijk doel het behouden van medewerkers in de sector;
 • We lopende acties op behoud delen en gezamenlijk verder brengen in een lerend netwerk;
 • We nieuwe acties en beleid op behoud formuleren;
 • We de effecten van het actieprogramma monitoren, evalueren en acties bijstellen;
 • We andere (nog) niet deelnemende organisaties informeren en inspireren met onze acties en de onderzochte effecten ervan;

De looptijd van het actieprogramma is 2020-2025. Tussentijds evalueren we het totale programma en stellen we het actieprogramma bij waar nodig. 

Onderzoeken

Het actieprogramma ontstaat niet in een vacuüm. Werkgevers en het onderwijs komen gezamenlijk tot een passend actieprogramma. Onderzoek ligt eraan ten grondslag en blijft het actieprogramma doorlopend voeden. Een eerste inventarisatie van enkele recente onderzoeken is gedaan: 

 • Stichting IZZ onderzocht het psychisch zorggebruik en de verloopintenties van haar leden. Lees over het onderzoek.
 • Avans Hogeschool liet onderzoek doen onder de studenten Verpleegkunde en recent afgestudeerde alumni. Zij vroegen hen naar hun blik op de toekomst.
 • Transvorm ondervraagt zorg- en welzijnsmedewerkers die vertrokken bij hun werkgever. Zij peilen onder andere hun vertrekredenen, nieuwe werk(veld) en vragen daarnaast naar verbeterpunten om vertrek te voorkomen. Hier vindt u het onderzoek. Een factsheet geeft een samenvatting van cijfers.

De drie onderzoeken zijn samengebracht in een gezamenlijke publicatie met concrete aanbevelingen en verbeterpunten voor onboarding, ontwikkelmogelijkheden en organisatieklimaat. 

Deze onderzoeken zijn zeker niet de enige voeding. We volgen lopend onderzoek (bij deelnemende organisaties en initiatiefnemers), genereren nieuw onderzoek en sturen acties hierop bij. 

Succesfactoren behoud

Op basis van de resultaten van de onderzoeken zien we enkele succesfactoren voor het behoud van zorg- en welzijnsmedewerkers. Deze vormen het uitgangspunt voor het actieprogramma. Een uitgebreidere uiteenzetting en een schematische weergave van de onderzoeksresultaten naar verschillende subgroepen vindt u hier.

 1. Onboarding; en goede stage- en inwerkperiode voor zowel studenten als nieuwe werknemers een warme overdracht tussen onderwijs en praktijk.
 2. Ontwikkelmogelijkheden, waaronder loopbaan – en specialisatiemogelijkheden en een balans in bevoegd- en verantwoordelijkheden.
 3. Organisatieklimaat, met onder andere aandacht voor een goede werksfeer en samenwerking binnen teams, met voldoende communicatie en contact tussen werknemers en leidinggevenden en aandacht voor werknemers.

Actieprogramma

Het actieprogramma is flexibel. Deelnemende partijen (onderwijs en werkgevers) formuleren en kiezen acties naar hun behoefte. Per actie is een plan van aanpak en zijn doelstellingen geformuleerd die aansluiten bij de indicatoren in de monitoring en evaluatie van de betreffende acties. 

Basis 

Het actieprogramma bestaat uit een basis waar deelnemende organisaties tenminste in dienen te participeren. Basis bestaat tot op heden uit deelname aan de lerende netwerken en evaluatie en monitoring van de interventies wat zou moeten leiden tot continue verbetering van acties op behoud en verspreiding van succesvolle acties.

Monitoring en evaluatie

Naast het (doorlopend) onderzoek van de initiatiefnemers monitoren en evalueren we de acties. Kennisland en Equalis nemen de monitoring en evaluatie voor hun rekening. Met deelnemende partijen wordt per actie gekeken het doel van de actie, het beoogde resultaat en bijpassende indicatoren ten behoeve van de meting. Voor de acties vindt een nulmeting, tussentijdse meting(en) en eindmeting plaats. 

Lerend netwerk 

We vormen een lerend netwerk met deelnemende partijen. Lopende acties of beleid op behoud brengen we hiermee verder. We bespreken voortgang van de acties, uitkomsten van de monitoring evaluatie, sturen acties bij en verbreden ze naar andere organisaties, branches en regio’s als hier behoefte aan is. De bijeenkomsten vinden drie tot vier keer per jaar plaats. De invulling verschilt per leernetwerk: denk aan ervaringen en praktijkvoorbeelden deelnemende partijen; (externe) relevante sprekers op een bepaald thema; invulling door de aangewezen onderzoekspartij voor de monitoring en evaluatie over de effecten en voortgang van bepaalde interventies; korte masterclass of kennissessie over implementatie en draagvlak issues, et cetera. 

Keuzedeel 

Daarnaast bedenken en kiezen zij zelf (lopende of nieuwe) acties, vallende onder de genoemde subthema’s: onboarding; ontwikkelmogelijkheden; en organisatieklimaat. 

Deelnemende organisaties:

 • Krijgen inzicht in de impact van hun acties via monitoring en evaluatie door een externe onderzoekspartij.
 • Hebben toegang tot een lerend netwerk waarin de deelnemende werkgevers en onderwijsinstellingen elkaar inspireren, van elkaar leren en waar acties verder worden gebracht.
 • Kunnen gebruik maken van de kennis en expertise die initiatiefnemers en andere partners van het programma inbrengen.
 • Krijgen, via een externe adviseur, inzicht in subsidies en mogelijkheden tot financiering van hun acties in het programma.
 • Krijgen een podium in onderzoekspublicaties en andere (externe) communicatie omtrent het actieprogramma.

Meer weten?

Transvorm wil nieuwe acties en beleid ontwikkelen in samenwerking met u en met het onderwijs en (nog) niet deelnemende organisaties informeren en inspireren. De resultaten van de projecten in het actieprogramma worden actief gevolgd, gemeten en gedeeld in een lerend netwerk. Zo leren zorgorganisaties van elkaar en is het mogelijk om activiteiten bij te sturen voor een maximaal resultaat. 

Misschien wilt u met uw organisatie deelnemen aan het programma en/of hebt u ideeën voor acties voor behoud, in het bijzonder op de thema’s:

 • onboarding,
 • ontwikkelmogelijkheden en 
 • organisatieklimaat.

Deelnemen?

Neem voor meer informatie over het actieprogramma of interesse in deelname contact op met Suzanne van den Borne.